AWI | Polarforschungsstation Neumayer III

Der Leistungsumfang von M&P

  • Planungsumfang: HOAI 1-7, Gewerke: KGR 400 ff
  • Fläche 4.500 m²
  • Ausstattung ca. 6.500.000 € Technik
  • Projektlaufzeit 03.2004 – 10.2006

@ Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

@ Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung